Maig 2014 editorial

Ens complau presentar-vos el sisè número d’edubages, la revista electrònica del Centre de Recursos Pedagògics del Bages. Seguint la voluntat de divulgar experiències didàctiques i aportar elements de reflexió sobre la tasca docent,  incloem en aquest número un recull de cinc aportacions que plantegen projectes molt interessants. Des de l’Escola Muntanya del Drac de Manresa ens expliquen la seva experiència de treball en grups interactius a les àrees de llengua i matemàtiques, l’Institut Escola Ramona Calvet de Castellterçol ens explica la seva participació en el projecte d’Aprenentatge Servei, en concret el projecte de Fotografia al Castell, l’Institut Migmón de Súria ens exposa el seu projecte d’utilització de l’anglès en diferents àrees del currículum (PILE), seguint la metodologia AICLE, des de l’Institut Gerbert d’Aurillac de Sant Fruitós ens expliquen la introducció del francès en un currículum mixt que possibilita l’obtenció simultània de dos títols: Batxiller i Diplôme du Baccalauréat General, i finalment l’Institut Castellet de Sant Vicenç de Castellet ens exposa la seva experiència de l’hora de lectura.

Publicat dins de Número 06 -maig 2014 | Etiquetat com a | 1 comentari

Els grups interactius a la Muntanya del Drac

MATES MUNTANYA DRAC IMG_2867Des del curs 2010-11 l’escola Muntanya del Drac de Manresa s’ha convertit en una comunitat d’aprenentatge. D’algunes de les practiques d’èxit de les comunitats d’aprenentatge, us n’explicarem una que es duu a terme a dins de l’aula: els grups interactius. Els grups interactius són una pràctica basada en l’aprenentatge dialògic i suposa un canvi d’organització interna a l’aula. Consisteixen en dividir el grup-classe en 3 o 4 grups heterogenis. La durada de la sessió és de 90 minuts en els que cada grup d’alumnes haurà de fer tres o quatre activitats d’uns 20 minuts. Cada activitat ha de treballar un contingut diferent però d’una mateixa àrea. Per exemple en el cas de les matemàtiques es podrien treballar els continguts de càlcul, geometria i problemes. En cada grup d’alumnes hi ha d’haver un adult (mestres, voluntaris), per promoure la interacció entre els alumnes a fi que resolguin les activitats proposades de manera conjunta, s’ajudin entre ells i aprenguin els uns dels altres. Si pot ser possible el tutor del grup s’encarrega de la organització  de la classe, dinamitzant el treball de cada un dels grups que s’han format i de cada una de les persones voluntàries que donen suport als diversos grups. La primera tasca de preparació és competència del mestre o de la mestra del grup classe que ha preparar una activitat diferent per a cada petit grup. Aquesta activitat ha d’estar pensada per a que es pugui realitzar en el temps estipulat. Es preparen activitats de curta durada per tal que es pugui mantenir l’atenció i la motivació dels alumnes. La introducció de persones voluntàries a l’aula permet comptar amb una diversitat molt enriquidora de perfils que són diferents als dels mestres. La incorporació de més recursos humans a l’aula suposa un aprenentatge més individualitzat atenent que la ràtio d’alumnes per adult disminueix. També augmenta la quantitat de temps disponible per ajudar a cada alumne a aprendre. Cal destacar que el voluntariat s’ha de comprometre a assistir en les hores pactades així com a respectar les pautes donades pel tutor. El tipus d’interaccions que tenen lloc en els grups interactius suposen que es generi una millora de les relacions personals i de convivència a l’escola i per tant, al barri. Actualment, realitzem grups interactius a les àrees de llengua i matemàtiques a tota la primària. Aquesta activitat es valora molt positivament en tota la comunitat educativa (alumnes, famílies i mestres).

Publicat dins de Número 06 -maig 2014 | Etiquetat com a , , | Envia un comentari

El Projecte Fotografia al Castell

Projectes APS Institut Escola de Castellterçol

Els APS ( Aprenentatge Servei) són projectes que beneficien tant les persones que fan el servei, alumnat que fa aprenentatges, com els destinataris d’aquests serveis. Per portar a terme els projectes comptem amb la participació d’entitats, empreses i persones dels pobles de la nostra àrea d’influència. Els alumnes hi participen a diferents nivells: individual, petit grup o tot el grup classe. Són projectes dirigits principalment a alumnes d’ESO i la majoria els realitzen de manera voluntària, fora de l’horari lectiu. Organitzem les accions en quatre apartats diferents i cadascun pot incloure més d’una actuació. Ara ja fa alguns cursos que fem una o dues activitats de cada apartat i això implica, de forma aproximada,  un 30% d’alumnes d’ESO

Hi ha activitats com per exemple les següents:

 • Acompanyament a l’escolarització: l’hora del conte a la biblioteca, apadrinaments lectors, suports en informàtica o plàstica.
 • Solidaritat i cooperació: banc d’aliments de Cáritas i projecte amb Humana
 • Medi ambient i patrimoni cultural: fotografia al Castell de Terçol i geolocalització de l’itinerari
 • Intercanvi generacional: residència d’avis de Castellcir

Fotografia al Castell de Castellterçol2012-13_miradesocultes_003

És en aquest context on desenvolupem el “Projecte comunitari de Fotografia al Castell de Castellterçol”. L’objectiu principal d’aquesta activitat és donar a conèixer els elements del patrimoni municipal, concretament el Castell, per mitjà de la fotografia. Altres objectius d’aprenentatge i de servei són:

 • Observar, mirar, comprendre i interpretar de forma reflexiva i crítica l’entorn natural i cultural propis, demostrant sensibilitat vers la realitat patrimonial i les seves qualitats, estètiques i funcionals.
 • Emprar la fotografia per representar de forma creativa la realitat, les idees, les emocions, els sentiments, les vivències…, mostrant les adequades competències comunicatives i expressives.
 • Producció de textos orals, escrits i audiovisuals amb intencions comunicatives diverses i de diferents contextos d’espai i temps
 • Creació i edició de continguts multimèdia per a la publicació de treballs individuals i de grup a Internet.
 • Exposició oral de treballs individuals i de grup utilitzant l’ordinador com a mitjà de comunicació en un espai real o virtual.
 • Actitud de cooperació i respecte crític envers les diferències d’opinió en les situacions de treball compartit.
 • Donar a conèixer elements del patrimoni municipal.
 • Donar valor a la pròpia història comuna.
 • Afavorir el sentiment de pertinença a una identitat i una història.

A nivell curricular implica àrees de llengua, visual i plàstica, tecnologia i altres aprenentatges transversals referits a l’entorn proper, arrelament al municipi i a la pròpia història, educació en valors i formació d’actituds cíviques.

El treball dels alumnes

iramonacalvet_fotografiaencurs_1213_001057Durant aquest curs, en aquest projecte, hi participen 10 alumnes de 3r d’ESO. Aquests alumnes a primària ja van treballar en el projecte: “Apadrinem un monument”, i van estudiar el castell, els seus orígens i l’entorn que l’envolta . Per portar a terme aquest projecte comptem amb la col·laboració de la Fundació JM de Anzizu, i dels Amics del Castell que són les entitats que han plantejat la necessitat de fer difusió entre els joves d’aquest patrimoni que gestionen. També del Programa de fotografia en curs ( Associació A Bao A Qu) que s’encarrega de la part tècnica i formativa. Aquests alumnes fan activitats de visionat de fotografies, iniciació a l’ús de la càmera fotogràfica, ordenació i publicació de la pròpia producció fotogràfica, fotografies dels diferents espais del castell amb el suport d’una fotògrafa especialitzada. El resultat d’aquest treball, que ja vàrem realitzar el curs passat amb un altre grup d’alumnes , és la publicació d’un llibre de fotografies i textos que podeu veure des del nostre bloc: www.institutescolaramonacalvet.wordpress.com dins l’apartat de projectes i també al web del programa de “fotografia en curs”.

Publicat dins de Número 06 -maig 2014 | Etiquetat com a , , | Envia un comentari

El Projecte Integrat de Llengua estrangera (PILE) a l’Institut de Súria

Projecte Integrat de Llengua Estrangera: Make Your Way Through English

PILE SuriaINS Migmón (Súria) / Departament de Llengües Estrangeres

Amb l’objectiu de promoure l’ús de la llengua anglesa i donar-ne un impuls més enllà de la pròpia assignatura de llengua estrangera, des del curs anterior estem duent a terme un projecte integrat de llengües estrangeres en què tot l’alumnat de l’ESO realitza activitats en anglès en part del currículum d’altres matèries. Originàriament, el projecte va començar amb el crèdit variable de 2n d’ESO Science in English i, progressivament, s’anà ampliant fins a involucrar tot el professorat qualificat o amb suficient nivell de llengua anglesa. Què fem? L’alumnat de 1r d’ESO fa part de les cançons de l’àrea de música i també part del currículum de ciències naturals (normalment els experiments de laboratori en grup desdoblat) en anglès. A 2n d’ESO, a part de l’optativa Science in English on passen gairebé el 60% dels alumnes, també fan el desdoblament d’Educació Visual i Plàstica en llengua anglesa: els alumnes treballen els elements de l’expressió visual com poden ser el punt, la textura, la línia, el color, el pla, etc. Així mateix, organitzen un compendi bibliogràfic d’autors i un vocabulari dels termes més freqüents. A segon cicle de l’ESO, els alumnes tracten el tema dels drets humans a Ciutadania (per exemples, escriuen cartes de protesta al primer ministre italià en contra la segregació dels alumnes romanesos) i proposen normes per a un món millor. A ciències socials de 3r d’ESO l’alumnat fa recerca sobre un país de la Unió Europea i en fan una exposició i tracten el tema mediambiental a partir de la visualització del documental Home. A 4t d’ESO, el projecte de recerca gira entorn el viatge de final de curs i els alumnes fan un recerca informativa sobre el país que visiten al final de la qual n’han de fer una exposició oral. A més, des de l’àrea de matemàtiques, es tracten els mètodes i el llenguatge algebraic (trigonometria i probabilitats) així com també l’estadística d’un tema a partir de les enquestes passades a l’alumnat de l’institut. Els alumnes creen una presentació i en fan una exposició. Com ens organitzem? Aquest curs estem gaudint d’un auxiliar de conversa i la necessitat d’utilitzar la llengua anglesa a l’aula encara s’ha fet més evident entre l’alumnat de l’institut. Des del centre, s’ha intentat que l’auxiliar pogués participar en totes les classes de les matèries que participen en el projecte. Per això, l’AMPA s’ha fet càrrec del cost de les hores que no estan cobertes pel PILE. Treballar en anglès com a llengua vehicular en les matèries no lingüístiques implica un canvi metodològic en què el professorat ha de proporcionar a l’alumnat les eines lingüístiques (ja siguin de vocabulari o d’estructura) que necessitaran per treballar la matèria. Aquest material, però, no sempre es troba disponible i això ens ha obligat a reunir el professorat especialista en anglès amb el professorat d’altres matèries de manera mensual per tal d’elaborar materials basats en la metodologia AICLE. També hem creat un curs moodle on el professorat de llengües estrangeres hem penjat tot el material necessari que ens han demanat com per exemple (la distribució de continguts als nivells de l’ESO, expressions per expressar opinions i argumentar, expressions per analitzar una obra d’art, etc.). Valoració En conjunt, valorem positivament la inclusió de la llengua estrangera com a llengua vehicular en matèries que no són estrictament lingüístiques. D’una banda, ha suposat la implicació d’un gran nombre de professors del nostre centre per tirar endavant un projecte comú. D’altra banda, l’alumnat ha usat la llengua anglesa per adquirir nous coneixements transversals, i en part, han deixat de veure la llengua anglesa com una matèria aïllada. El fet que el PILE ens hagi permès gaudir d’un auxiliar de conversa durant aquest curs és també un gran al·licient tant per als alumnes com per als professors i ens convenç de la utilitat d’aquest projecte. No obstant, tirar endavant aquest projecte requereix un gran esforç i coordinació, i a vegades els objectius inicials costen de complir: imprevistos, manca de temps, alumnat no sempre motivat, etc.   Si voleu veure algunes de les tasques que fan els nostres alumnes, visiteu el nostre blog:

http://pileiesmigmon201214.blogspot.com.es/

Publicat dins de Número 06 -maig 2014 | Etiquetat com a , , , , | Envia un comentari

El Batxibac, un enfocament plurilingüe de francès i anglès a Sant Fruitòs

Batxibac1

A  l’Institut Gerbert d’Aurillac de Sant Fruitós de Bages els alumnes tenen l’oportunitat de cursar un batxillerat que reforça com pocs l’aprenentatge conjunt del francès i l’anglès. Es tracta de l’anomenat Batxibac, el curriculum mixt que possibilita l’obtenció simultània de dos títols: Batxiller i Diplôme du Baccalauréat General.

L’alumnat de les modalitats de Ciències i Tecnologia i d’Humanitats i Ciències Socials poden cursar l’anglès com a primera llengua estrangera i fer alhora un terç de l’horari lectiu en francès: Llengua i literatura francesa, Història de França, Història d’Espanya, Teatre, Estada a l’empresa, Tutoria i Estades d’estudis en un Lycée de França.

Aquesta formació permet l’accés directe a les universitats catalanes o a través de la Selectivitat. També permet accedir a les universitats franceses amb les mateixes condicions que l’alumnat del baccalauréat francès.

Els avantatges són principalment per a l’alumnat que cursa el Batxibac però el programa té un impacte molt positiu en l’enfocament plurilingüe del projecte educatiu i particularment sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge que es desenvolupa a l’ESO. S’han ampliat les hores de francès en el currículum de l’ESO i s’han obtingut recursos extraordinaris com el d’auxiliar de conversa

Es constata que els alumnes de l’ESO que en el futur volen beneficiar-se del programa aprofiten amb més dedicació les classes de francès i els intercanvis perquè saben del requisit d’accés del nivell B1, de les exigències del Batxibac i alhora poden fer-se càrrec amb més facilitat dels beneficis del seu esforç addicional.

Publicat dins de Número 06 -maig 2014 | Etiquetat com a , , | Envia un comentari

Animació a la lectura i formació literària: L’hora de lectura

llegimMontse Torné, professora responsable de la biblioteca de l’Institut Castellet de Sant Vicenç de Castellet

 Acostar els llibres als nois i noies tot oferint un entorn i un temps escolar, és una bona tasca de cara al foment de la lectura que al nostre institut ja fa temps que portem endavant, tot oferint un espai força acollidor: la biblioteca, organitzada i ben nodrida de bones lectures; i un temps lectiu: L’hora de lectura, per tal d’aconseguir que el llibre i la lectura formin part de la vida dels nostres alumnes.

Volem que els nois i noies gaudeixin del plaer de llegir i aprenguin dels llibres que llegeixen, els estimin i  els respectin, i a la vegada, valorin el treball de l’autor/autora i de l’il·lustrador/a. I tot afavorint la motivació, la creativitat, el sentit crític i l’esperit de recerca, que vagin aprenent a parlar i a opinar sobre els llibres que llegeixen, a respectar les opinions i els gustos lectors dels altres i a mostrar interès per cercar altres llibres d’un autor/a o d’un tema que els ha agradat… I que, així, a poc a poc, els nois i noies esdevinguin autèntics lectors. Per aconseguir-ho, el nostre pla lector, entre molts d’altres aspectes, contempla, doncs, que tot l’alumnat d’ESO del centre faci una hora a la setmana de L’hora de lectura a la biblioteca.

Amb L’hora de lectura, planifiquem una sèrie d’activitats d’animació lectora i en distingim de dos tipus: l’animació lectora contínua o permanent, i l’esporàdica o extraordinària. (Aclarim que no és pas tot el que fem sobre la lectura ni que sigui la fórmula màgica que ens assegurarà la formació de l’hàbit lector en l’alumnat, però sí que pensem que és un bon camí que ofereix possibilitats d’aconseguir-ho).

Animació lectora contínua: Les sessions de L’hora de lectura

Comencem les sessions normalment amb la intervenció de la professora, qui llegeix un o dos capítols d’una novel·la…o un conte, o recita un poema o presenta un llibre (tot utilitzant diferents recursos) o porta a terme qualsevol acció que engresqui a llegir.

Destaquem “El llibre del mes” que presentem cada principi de mes i que deixem al Faristol de la biblioteca fins al mes següent que serà substituït per un altre. Seguidament intervenen els alumnes. Prèviament se’ls demana que es preparin la presentació d’un llibre que els hagi agradat o  que comentin un dels llibres que han llegit o bé que estan llegint. La majoria de setmanes hi ha alumnes que volen fer-ho. De vegades, cal animar-los. Intentem que els alumnes aprofundeixin en les aportacions que fan al grup: sobre les preferències per un tipus de temes o d’autors, sobre els sentiments i les emocions que els ha provocat la lectura, sobre les opinions i preferències lectores dels altres companys/es… I, finalment, quan ens queden encara al voltant de quaranta minuts, practiquem la lectura en silenci: els alumnes trien un  llibre per llegir (novel·la, llibre de contes, llibre de poemes, premsa, còmics…) a partir de:

 • Comentaris i recomanacions que han fet altres companys/es.
 • L’expositor dels llibres recomanats (amb comentaris escrits de la persona que els recomana)
 • El llibre del mes
 • Altres llibres presentats per la professora…
 • Els seus propis gustos lectors
 • Lectures “obligatòries”…

Els alumnes disposen d’una fitxa acumulativa, en forma de punt de llibre, on hi apunten els llibres que van llegint amb les dades bàsiques: títol, autor/a, editorial i opinió. Mentre llegeixen en silenci, la professora  els fa el préstec, si és el cas, del llibre triat, o els segueix en el seu procés lector, o llegeix.

Lectures obligatòries:

Pel que fa a les lectures anomenades “obligatòries” de les àrees de català i de castellà, també hi ha la possibilitat de llegir-les durant aquestes sessions en el cas d’alumnes que les vulguin avançar.  Sobre la qüestió “lectures obligatòries”, Biblioteca i professorat hem iniciat un debat de reflexió per anar prenent acords. De moment hem ampliat al doble la quantitat de lectures escollides pel professorat, amb títols de temàtica i estil ben diferents els uns dels altres perquè els alumnes tinguin un marge, encara que sigui petit, per poder triar d’acord amb els seus interessos i gustos lectors. També ens anem plantejant la coordinació de les activitats a fer (abans, durant i/o després) sobre la lectura.

Animació lectora esporàdica:

De manera ocasional, però sistemàtica, planifiquem estratègies d’animació lectora més vistoses, algunes espectaculars, com són les activitats programades des del Seminari “Pla lector del Bages sud”, del qual en formem part activa.

Activitats com per exemple:

 •  La Marató de contes a Sant Vicenç de Castellet el dia de Sant Jordi: amb l’explicació de contes per part de pares i mares, professors/es, mestres, alumnes.. combinant-ho amb diverses actuacions musicals, en diferents escenaris als carrers i places del poble. El públic, tots els nens i nenes de totes les escoles. Hi participa tothom de manera molt activa: l’Ajuntament, la biblioteca pública, l’escola Municipal de Música i tots els centres educatius de la població. Acabem de celebrar-ne la cinquena!
 • Lectura comuna per als alumnes de 1r d’ESO i de 6è de Primària de tots els centres del Bages sud amb la visita de l’autor de la lectura comuna triada, un fòrum telemàtic al blog del Pla lector i un fòrum tipus club de lectura a les biblioteques municipals per als alumnes que hi volen assistir.
 • Alumnes contacontes: Els alumnes de l’institut llegeixen o expliquen contes als alumnes de les escoles Bressol i d’Educació Infantil de la zona.
 • Guies de lectures recomanades per Nadal, Sant Jordi i fi de curs de cara a l’estiu que confeccionen les bibliotecàries de les biblioteques públiques i dirigides als alumnes i a les famílies.

 En definitiva, amb totes aquestes actuacions a l’entorn de la lectura, pretenem anar fent, de mica en mica,  bons lectors. Lectors que s’emocionin, que visquin i aprenguin del que diuen els altres, però que també reflexionin sobre el seu propi pensament i es descobreixin ells mateixos.

Us ho expliquem també al nostre blog:   http://www.bibliotecacastellet.blogspot.com.es/

 

Publicat dins de Número 06 -maig 2014 | Etiquetat com a , , , | Envia un comentari

Editorial

DSC_0981El darrer trimestre d’aquest curs ha estat farcit d’activitats amb participació d’alumnat, de les quals el Centre de Recursos Pedagògics n’ha estat organitzador o col·laborador. Es tracta d’una sèrie de propostes que s’han anat treballant conjuntament amb el professorat durant tot el curs i que s’han concretat en forma de trobades, fires, jocs o presentacions.

Si bé el CRP és fonamentalment un servei de suport al professorat i als centres, ens complau impulsar activitats adreçades directament a l’alumnat, sobretot si contribueixen a fomentar l’intercanvi entre diferents escoles i instituts i, especialment, si tenen un component d’innovació metodològica.

Continua llegint

Publicat dins de Número 05 - juny 2013 | Etiquetat com a | Envia un comentari